REGULAMIN


§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Właścicielem Sklepu Internetowego pod domeną www.3druminska.com jest firma 3D Katarzyna Rumińska Design, z siedzibą ul. Marii Konopnickiej 21/4, 87-100 w Toruniu, NIP: 5030026633, Regon: 520551683, E-mail: studio@3druminska.com, Telefon: 605-135-3452.

2. Regulamin skierowany jest do Kupujących: zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszego Regulaminu jest Sprzedający (szczegółowe informacje dostępne w Polityce Prywatności https://3druminska.com/polityka-prywatnosci/)


§2. DEFINICJE

1. Kupujący – zarówno Konsument jak i Klient. Osoba fizyczna,  pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; lub firma/ organizacja/ jednostka posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klient – osoba/ firma dokonująca zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument – osoba/ firma dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca, Usługodawca – firma 3D Katarzyna Rumińska Design, NIP: 5030026633, Regon: 520551683, z adresem: ul. Marii Konopnickiej 21/4, 87-100 Toruń. Konto Bankowe: 20 1090 2590 0000 0001 4971 0310  Santander

3. Usługobiorca – osoba lub jednostka, która będzie korzystać z Usługi Elektronicznej. Jest to osoba prawna; osoba fizyczna, pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; firma lub organizacja posiadająca pełną zdolność prawną.

4. Prawo Konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 ze zm.).

5. Kodeks Cywilny – Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami.

6. Adres Reklamacyjny–  firma 3D Katarzyna Rumińska Design, z siedzibą ul. Marii Konopnickiej 21/4, 87-100 w Toruniu, NIP: 5030026633, Regon: 520551683, E-mail: studio@3druminska.com, Telefon: 605-135-345

7. Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym: produkt fizyczny, produkt cyfrowy; usługa lub prawo – będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym. Każdy produkt posiada Etykietę Produktu.

8. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną (przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy).

9. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana poza lokalem lub na odległość. Zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

11. Sklep Internetowy – sklep Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.3druminska.com

12. Koszyk – lista Produktów i Usług Elektronicznych dostępnych i oferowanych w Sklepie Internetowym wybranych przez Kupującego lub Usługobiorcę

13. Etykieta Produktu – podstrona Produktu lub Usługi w Sklepie Internetowym zawierająca opis i informacje dotyczące danego produktu, w tym jego: Cenę Dostawy i Termin Realizacji

14. Płatność – wybór metody dokonania płatności za Produkty + Cena dostawy za produkty znajdujące się w Koszyku.

15. Cena – wszystkie ceny wyrażone są złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), każdy produkt posiada cenę podaną w Etykiecie Produktu. Cena nie zawiera Kosztów Dostawy

16. Koszt Dostawy – wybór dostępnego rodzaju Dostawy i jej kosztów. Do wyboru w trakcie składania Zamówienia.

17. Dostawa – usługa przewozowa określająca koszt i przewoźnika (Paczkomaty24/7 lub Kurier)

18. Termin Realizacji – określony w Etykiecie Produktu, określający czas realizacji w liczbie Dni Roboczych.

19. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia Umowy Sprzedaży złożone z pomocą Sklepu Internetowego, określające jednoznacznie: ilość i rodzaj wybranych Produktów i ich Cenę, wybór metody Płatności, rodzaj wybranej Dostawy i określony Termin Realizacji zamówienia.

20. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

21. Dowód zakupu – faktura lub faktura VAT (zgodnie z wyborem Kupującego)


§3. KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres e-mailowy Sprzedawcy: studio@3druminska.com
 2. Numer telefonu: 605-135-345
 3. Dostępność telefoniczna: Klient może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 16:00-18:00 w poniedziałki lub środy.
 4. Numer rachunku Sprzedawcy: 20 1090 2590 0000 0001 4971 0310

§4. WARUNKI OGÓLNE

 1. Umowa: zawarta w języku polskim, zgodna z niniejszym regulaminem oraz z prawem polskim.
 2. Terytorium: sprzedaż odbywa się wyłącznie na terytorium Polski.
 3. Ostateczna Wartość Zamówienia: na końcową cenę za Produkt składa się: Cena Produktu i Koszt Dostawy (dostarczenie, usługi pocztowe i transport). O cenie końcowej Kupujący jest informowany w czasie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym, także w czasie wyrażania woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Przeglądanie Sklepu Internetowego jest bezpłatne.
 5. Składanie Zamówienia przy użyciu Koszyka nie wymaga od kupującego zalogowania się. Podanie wymaganych danych adresowych i osobowych pozwala na realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 6. Kontakt: kontakt e-mailowy ze Sprzedającym jest bezpłatny.
 7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§5. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do przeglądania Produktów i korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do składania Zamówień, niezbędne jest:

 1. Adres e-mail
 2. Posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu (dowolna przeglądarka).

§6. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, ich realizacja odbywa się w dni robocze (pn-pt). Termin realizacji został ściśle określony na Etykiecie Produktu każdego produktu. 
 2. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji należy:
  • Dodać produkty do Koszyka
  • Przejść do Koszyka, określić ilość produktów
  • Wybrać rodzaj Dostawy (paczkomat lub kurier)
  • Przejść do Płatności
  • Uzupełnić dane płatności. Podać dane odbiorcy Zamówienia
  • Wpisać dane do Faktury (jeśli różnią się od danych odbiorcy Zamówienia)
  • Wybrać i potwierdzić sposób Płatności (Przelewy24.pl)
  • Przeczytać i zatwierdzić Regulamin
  • Użyć przycisku Kupuję i Płacę
  • Dokonać płatności za pośrednictwem systemu płatności (Przelewy24.pl)

§7. DOSTĘPNE METODY PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWY

 1. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu: Przelewy24.pl (aktualne dostępne sposoby płatności określone na stronie: https://www.przelewy24.pl/)
 2. Metody dostawy:
  • InPost Paczkomaty 24/7
  • Przesyłka kurierska.
 3. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za dostarczenie, transport oraz usługi pocztowe) znajdują się na stronach niniejszego Sklepu Internetowego.

§8. UMOWA SPRZEDAŻY I REALIZACJA

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 2. Termin dostawy Produktu do klienta wynosi do 8 Dni Roboczych, chyba, że Etykieta Produktu mówi inaczej. 
 3. W przypadku zamówienia różnych produktów o terminie dostawy decyduje produkt z najdłuższym terminem realizacji.
 4. Czas Terminu Dostawy liczy początek biegu od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i informuje o przyjęciu do realizacji. 
 6. Zakupiony przedmiot umowy wysyłany jest wybranym przez kupującego rodzajem dostawy (lub umożliwione zostaje pobranie plików cyfrowych).
 7. Jeśli gabaryty lub waga przekraczają limity określone przez przewoźnika/ dostawcę Sprzedawca informuje o tym Kupującego. W takiej sytuacji Kupujący ma prawo odstąpić od umowy lub zgodzić się na dodatkowe koszta dostawy.
 8. Dostawa dostępna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 9. Dostawa produktu jest odpłatna. 

§9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. W przypadku Odstąpienia Od Umowy – umowę na odległość uważa się za niezawartą.
 3. Termin Odstąpienia Od Umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dostarczenia Produktu Kupujący
 4. W przypadku Odstąpienia Od Umowy Kupujący odsyła zawartość zamówienia (produkt lub produkty) na własny koszt nie później niż 14 dni od momentu otrzymania produktów.
 5. Kupujący może Odstąpić Od Umowy.  W tym celu należy przesłać oświadczenie (przed upływem 14 dni), oświadczenie wystarczy przesłać na adres: studio@3druminska.com. Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o Odstąpieniu Od Umowy.
 6. Jeśli Kupujący zamówił więcej produktów i były one dostarczone w kilku przesyłkach termin odstąpienia od umowy liczy się od daty otrzymania przez Kupującego ostatniego elementu zamówienia. 
 7. Odesłane zamówienie/nia w ramach odstąpienia od umowy muszą wrócić do Sprzedającego w stanie nienaruszonym. Po stronie Kupującego leży właściwe zabezpieczenie produktu przed wysyłką zwrotną. Kupującego odeśle zamówienie na adres wskazany przez Sprzedawcę w niniejszym regulaminie.
 8. Od momentu otrzymania zwrotu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie zwróci poniesione przez Kupującego koszty zakupu Produktów oraz Koszt Dostawy produktów do klienta (zgodne z pierwotnym Zamówieniem).
 9. W przypadku indywidualnych Umów, zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym według indywidualnej specyfikacji i wytycznych nie przysługuje Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

§10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji z tytułu Rękojmi (wady fizyczne i prawne – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym).
 2. Kupujący zgłasza Reklamację w formie pisemnej (3D Katarzyna Rumińska Design, ul. Marii Konopnickiej 21/4, 87-100 Toruń; lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: studio@3druminska.com).
 3. Sprzedawca rozpatrzy Reklamację w czasie do 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia Reklamacji od Kupującego.
 4. Jeżeli żądanie Reklamacyjne okaże się zasadne, wówczas Sprzedawca wymieni produkt na nowy, wolny od wad lub przyjmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Kupującego.
 5. Reklamacja nie zostanie uznana jeżeli zgłoszenie reklamacyjne okaże się nieuzasadnione

§11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH, RODO, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym jest Sprzedawca.
 2. Wszelkie dane osobowe są gromadzone przez Sprzedawcę jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówień, złożonych przez Kupującego.
 3. Dane nie są udostępniane osobom trzecim.
 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, kupujący w momencie składania zamówienia musi podać wyłącznie dane podstawowe niezbędne do realizacji wysyłki zamówienia lub dane do faktury (rachunku).
 5. Kupujący w każdej chwili może edytować, poprawiać, aktualizować oraz zażądać usunięcia danych osobowych z bazy danych sklepu, ma również wgląd w swoje dane.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć te dane, jeżeli tylko Kupujący wyrazi taką prośbę.
 7. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych reguluje ustawa o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 10 maja 2018 i Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z dn. 18.07.2002). Więcej informacji: Polityka Prywatności (dostępna w zakładce Polityka Prywatności na niniejszej stronie).

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprawy nieuregulowane przez niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. 
 2. W kwestiach spornych Kupujący może skorzystać z metod przedsądowego lub pozasądowego rozpatrywania sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Regulamin dostępny jest zawsze w aktualnej wersji dla Kupującego. Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 4. W przypadku ważnych przyczyn Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie (np. w przypadku zmiany w przepisach prawa, zmiany sposobów dostaw czy płatności). Wszelkie zmiany zostaną wprowadzone do zaktualizowanego Regulaminu.